இன்னும் போராடும் இசைப்பிரியா

120

இனவெறியை கர்ப்பம் தரித்து
கொலைகளைப் பிரசவிக்கும் நிலமொன்றில்
காணமுடியாத இருட்டில் தொங்கித் துடிக்கிறது
கூக்குரலின் ஆன்மா
குளம்பொலியில் வழியும்
சனங்களின் துயரம்
காலப் புரவியின் மீதேறி கனைக்கிறது
ஊழி வாசல் பெருக்கிய
அழுகையின் முற்றங்களாய்
அகாலத்தில் கருகியது வாழ்வு
கீழ்வானின் பறவைகளென
வெற்றிப்படையலாக
வந்துவீழும் எறிகணைகள்
பிரேதச் சான்றிதழோடு சவக்குழியிலிடுகிறது எம்மை
பற்றியெரிந்த சதுப்பு நிலத்தில் ஊற்றெடுத்த
யுகத்தின் துயரப் பாடலை
நியாயப் பிரமாணங்களுக்கு வெகு தூரமாய்
குருதிப்பிரியர்களால் துயிலுரியப்பட்டவள்
அவயங்களைக் கீறிய மிருகங்களின் முகத்தில்
காறி உமிழ்ந்து மரணத்தை அழைத்திருப்பாள்
அநியாயத்தின் குரூரப் பற்கள்
மானுடத்தின் தசைகளைத் சப்பித் திளைத்து
மொழியற்ற துயர்களின் சொற்களைக் கூட்டுகிறது
நிறமிழந்து காயம்பட்ட பெரும் நிலத்தின்
விடியலில் விலங்கிட்டால்
இளைத்துப் போகுமா சுதந்திர வேட்கை.

  • அகரமுதல்வன்