துரோகிகளின் விடுதலையின் முக்கியத்துவம் என்ன?

39

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் இன்று விடுதலையாகிறார்.