தேசத்தின் தலைமகனே! எங்கள் தேசியக் கதிரொளியே!!

571


இமையாக எமைக் காத்து
இருள் போக்கி ஒளியேற்றி
தாயாகி எம் துயர் துடைத்தவர்
எந்தத் தடை வந்த போதும்
தகர்த்திடும் நெஞ்சினன்
வணங்குகிறோம். தேசத்தின் தலைமகனை