கொடி வணக்கம்

ஈகைச்சுடரேற்றல் நிகழ்வு, வணக்க நிகழ்வு