தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் – பிரித்தானியா 2019

44

கொடி வணக்கம்

ஈகைச்சுடரேற்றல் நிகழ்வு, வணக்க நிகழ்வு