மாவீர முத்துக்களே எம்மினச் சொத்துக்களே….

125

[padding right=”10%” left=”10%”]

சிறு கூட்டுக் குருவிக்கும்
சிறகடிக்க ஆசை
ஒரு கூட்டுப் புழுவிற்கும்
சிறை உடைக்க ஆசை
எம் ஈழத் தமிழர்க்கும்
விடுதலை வேட்கை எனத்
திரியாகிக் கரியாகிப்
போனீரே
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

குண்டு மழையிடை
கந்தகம் சந்தணமாக
வெந்தகம் நீறாக
தாயத்தாகம் தாரகமாக
தாராள மனத்துடன் – நாம்
பாராள வேண்டி நின்றீரே
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

பெற்றவரைப் பிரிந்து
உற்றவரை மறந்து
மற்றவர் விடியலுக்காய்
கதிரோடு புதிரானீர் – உம்
விதியை உம்
கையிலெடுத்தீர்

மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே
நன்னுடல் பொடிப்பட
செம்புலப் புயநீரென
செந்நீர் நிலம்புணர
பொன்னுடல் உருகிட
புகழுடல் பெற்றீரே
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

படர் துயர் துடைக்க
இடர்கள் பல நீக்க
பல முனைகளில் பொருதீர்
பெரும்படை தகர்த்தீர்
தாய் மண் காத்தீர்
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

நாடெங்கும்
எதிரிகளஞ்சினர்
பாரெங்கும்
பலரும் வியந்தனர்

வலுவிலா
இனத்தின் விலாவானீர்
புது நிலை கொடுத்தீர்
புது வகை வகுத்தீர்
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே
களமுனைச் சமநிலை சிதறடித்தீர்
உடலால் ஊடறுத்தீர்
கடலால் வழி தடுத்தீர்
ஈழக்காதலால் இரையானீர்
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

நங்கையர் கொங்கை அரியும்
கொடுங்கையர் சிரம் கொய்ய
தியாகத்தின் உச்சத்தில்
ஒளிரும் தீபமாகினீர்
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே
படை நகர்த்தல் பல தடுத்தீர்
படைக்கலன்கள் பறித்தெடுத்தீர்

ஆழ்கடலில்
நீள் கலன்கள் மூழ்கடித்தீர்
மண் மீட்க மானம்
காக்க இரையாகினீர்
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

விடுதலைக்கு எனக் கருவாகி
விடுதலை வேள்வியில் கரியாகி
விடு தமிழர் தலை என வித்தாகிப்
போன கருவேங்கைகளே
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

ஆட்காட்டிக் குருவிகள் ஆங்கே
அதிகரித்துப் போனதனால்
சிட்டுக்குருவிகள் இங்கே
சுடலைக் குருவிகளாயின
ஞானியர் பொய்யுடன் என்றதைப்
பொய்யாக்கி உம்முடலை
மெய்யுடலாக்கிய
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

இன்னும் பகை ஒளியவில்லை
இன்னும் துயர் தீரவில்லை
மீண்டும் எம் மண் வருவீர்

கதிர் ஒளியோடு ஒன்றாக
மாவீர முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே
மீண்டும் தாய் மண் வருவீர் வருவீர்!

[/padding]