அம்பாறையை இழந்த கூட்டமைப்பு, கருணா அணி!

475

அம்பாறை மாவட்டத்தின் முடிவுகள். .!

🌷மொட்டு 152, 327 (3)

📞டெலிபோன் 103, 427 (2)

🦚மயில் 42, 594 (1)

🐎குதிரை 39, 358 (1)

🏠வீடு 26, 200 (0).

கருணா 22, 460 (0)