கொரானா கிருமி,உடல் எதிர்ப்பு உலக அரசியல் பற்றி இருபது வருடங்கள் முதல் கணித்த George Carlin

52