விடுதலைபுலிகள் காலத்தில் ஆழ வேருன்றியிருந்த கலையும் மக்களும்