ஈழத்தில் பாட்டும் கூத்தும் வேரோடியிருந்த புலிகள் காலம் : காணொளி

விடுதலைபுலிகள் காலத்தில் ஆழ வேருன்றியிருந்த கலையும் மக்களும்

நாம் ஆழ வேரோடியிருந்த மண்ணில் மகிழ்வோடிருந்த காலம்❣️“கலையும் மக்களும்”

Posted by குவேந்திரன் கணேசலிங்கம் on Wednesday, 27 May 2020