நீங்கள் யாரை அறியமுற்படுகிறீர்கள்…?

170

நாங்கள் மனிதர்கள் மீது
காதலுக்காக
நட்பிற்காக
மரியாதைக்காக
தேவைக்காக

காத்துக்கிடக்கிறோம்

ஆனாலும் காத்திருப்புகள்
அத்தனை சுவாரசியமானவை அல்ல
அவை ஒரு பயத்தை
ஒரு அவ நம்பிக்கையை
ஒரு தோல்வியை
ஒரு பெரும் வலியை
ஒரு இயலாமையின் கோவத்தை
எங்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறது

படிக்கப்படிக்க நிறைவில்லா
அனுபவங்கள் மனிதர்கள்
ஆனாலும் மனிதர்களை
படிப்பதற்காக
எங்கள் சுயத்தை
எங்கள் கௌரவத்தை
எங்கள் அடையாளத்தை
எங்கள் தனித்துவத்தை
அடமானம் வைக்கவேண்டியிருக்கிறது

நிரப்பவே முடியாத பள்ளத்தினுள்
கற்களைப்போட்டு சமன் செய்ய எத்தனிப்பதைப்போல
நாங்கள் சிலரை மாற்ற முயல்கிறோம்
எங்களை அவர்களிடம் நிரூபிக்க முயல்கிறோம்
ஒரு நேசத்தை ஒப்புவிக்க பிரயத்தனப்படுகிறோம்

ஒரு நாயை
ஒரு கிளியை நேசங்களால் எம்பக்கம்
திருப்பமுடியும்
ஆனால் மனிதர்களை…?

இங்கு பலர் இரண்டு கால்களால் நடப்பதால்
தங்களை மனிதர்கள் என நிரூபிக்க முயல்வதைப்போல வேடிக்கை ஏதுமில்லை

நிலம், காற்று, மற்றும் கணக்கற்று வெட்டப்படும் மரங்களைப்போல அமைதியாய் இருந்துவிட்டு
ஒருநாள் பொங்கி எழுவதால்
நாங்கள் எதையுமே சாதிக்கப்போவதில்லை

ஆக
யாருக்காகவும் எதற்காகவும்
எங்கள் சுயத்தை இழக்காமல் இருப்பது
சிறப்பான செயல் இல்லையா..?

அனாதியன்