படித்ததில் வலித்தது

107

கடல் கடந்த பறவைகள்
தினம் கண்ணீர் விடும் பறவைகள்
தாய்த் தேசம் தள்ளி வந்து
தினம் தவிக்கின்ற பறவைகள்

தாயவளின் பாசம் இல்லை
தாய்மொழிக்கோ மதிப்பு இல்லை
தோழனவன் தோள்களில்லை
துயரம் சொல்ல நாதியில்லை

செல்வமீட்ட சென்றுள்ளான் என்று
சிலர் அங்கே சொல்லிடலாம்
செத்து செத்து வாழும் வாழ்க்கை
சிலருக்கேனும் தெரிந்திடுமோ?

நோய்கள் வந்து நோகும் வேளை
நெஞ்சம் தொட கைகளில்லை
நினைவால் வரும் மழைக்கு மட்டும்
நித்தம் இங்கே பஞ்சமில்லை..!!

பிரதி sajee.k