பிரித்தானியாவில் நடைபெற்ற கருப்பு யூலை நினைவு தினப்படங்கள்

148
July 24, 1983, is a day of infamy—9/11 if you will for Sri Lanka’s Tamils. Government orchestrated mobs fuelled by a macabre and radical anti-Tamil ethos diametrically opposed to the very foundations of basic decency and humanity—stole the lives of thousands. Forty years later, not a single person has been charged for committing this horrific crime perpetrated on innocent Tamils. Their lust to spill blood in a barbaric frenzy of ethnic fanaticism was unconscionable.
Memory, however, often has a peculiar way of finding hope. And what stands apart the most amid so much devastation and loss is how we, as Tamils, came together, regardless of differences, to stand in defiant unity against those wicked ones who tried to destroy us with mayhem and madness. Sri Lanka can kill Tamils, but it can never conquer the Tamil people. The best revenge is living well. Diasporic Tamils are a living testament to this.
Eventually, as the Tamil slaughter in Sri Lanka slips from living experience, its historical understanding must be preserved, advanced and remembered. Diaspora Tamils of this and future generations to come must make sure neither our history nor the passage of time will deny them their honourable due nor will they be forgotten as footnotes to Tamil history. We must not allow splattered blood from Tamil victims of Sri Lankan tyranny to stain our conscience forever.

சிங்கள காடையர்கள் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்களை கொலை செய்து அவர்களின் பொருளாதாரத்தையும், கலை, கலாச்சாரத்தையும் அரச ஆதரவுடன் அழித்து 40 வருடங்கள்.

கருப்பு யூலை!🖤🖤