செங்காந்த குரலோன் மேஜர் சிட்டு நினைவில்…

87

விடுதலைக் குரலெடுத்துப் பாடிய குயில் பகையழித்து விதையான நாள் இன்று . ஆம் …01.08.1997 அன்று வவுனியா ஒமந்தையில்…

Posted by குவேந்திரன் கணேசலிங்கம் on Saturday, August 1, 2020