இலங்கையின் 16வது பாராளுமன்றத்திற்கான தேர்தல் 2020!

இலங்கையின் 16வது பாராளுமன்றத்திற்கான தேர்தல் 2020 விசேடதகவல்!

🔸பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் : 16,263,885

🔸மொத்த வேட்பாளர்கள்: 7452

🔸கட்சிகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வேட்பாளர்கள் (25) : 3,652

🔸சுயேட்சைக் குழு வேட்பாளர்கள்: 3,800

🔸வாக்கெடுப்பு நிலையங்கள் : 12,985

🔸மொத்த தேர்தல் செலவு: 8.5 பில்லியன் ரூபா
🔸ஒரு வாக்காளருக்கு : 523.00 ரூபா

🔸பா. உறுப்பினர் ஒருவருக்கு : 37,777,778.00 ரூபா

🔹மொத்த உறுப்பினர்கள்: 225

🔹தெரிவு செய்யப்படும் உறுப்பினர்கள்: 196

கொழும்பு : 19- வேட்பாளர்கள் – 924 வாக்களிக்க தகுதி பெற்றோர் _1,709,209

▪️கம்பஹா: 18, வேட்பாளர்கள் – 693 வாக்களிக்க தகுதி பெற்றோர்- 1,785, 964

▪️குருணாகல: 15, வேட்பாளர்கள்- 352 வாக்களிக்கத் தகுதி உடையோர்- 614,370

▪️கண்டி:12, வேட்பாளர்கள்- 435   வாக்களிக்க தகுதியுடையோர் – 1,129,100

▪️இரத்தினபுரி: 11, வேட்பாளர்கள்- 308 வாக்களிக்க தகுதி உடையோர்- 877,582

▪️களுத்துறை : 10, வேட்பாளர்கள்- 312 வாக்களிக்க தகுதியுடையோர்- 972,319

▪️காலி: 09, வேட்பாளர்கள்- 312.  வாக்களிக்க தகுதி உடையார் – 867,709

▪️அனுராதபுரம்: 09, வேட்பாளர்கள்- 264 வாக்களிக்க தகுதியுடையோர்- 693,634

▪️கேகாலை: 09, வேட்பாளர்கள்- 228 வாக்களிக்கத் தகுதி உடையோர் – 684,189

▪️பதுளை: 09, வேட்பாளர்கள்- 288 வாக்களிக்க தகுதியுடையோர் – 668,166

▪️நுவரேலியா: 08, வேட்பாளர்கள்- 275 வாக்களிக்கத் தகுதி உடையோர் – 577,717

▪️புத்தளம்: 08, வேட்பாளர்கள் – 352 வாக்களித்து தகுதியுடையோர்- 614,370

▪️திகாமடுல்ல: 07, வேட்பாளர்கள்- 189 வாக்களிக்கத் தகுதி உடையோர்- 513,979

▪️யாழ்ப்பாணம்: 07, வேட்பாளர்கள்- 330 வாக்களிக்க தகுதி உடையவர்- 571,848

▪️மாத்தளை : 05, வேட்பாளர்கள்- 184 வாக்களிக்க தகுதி உடையோர்- 407,569

▪️ஹம்பாந்தோட்ட: 07, வேட்பாளர்கள்- 190 வாக்களிக்கத் தகுதி உடையோர்- 493,192

▪️வன்னி: 06, வேட்பாளர்கள் – 405 வாக்களிக்கத் தகுதி உடையோர்- 287,024

▪️மொனராகல: 06, வேட்பாளர்கள் – 171 வாக்களிக்க தகுதியுடையோர் – 372,155

▪️மட்டக்களப்பு: 05, வேட்பாளர்கள்- 304 வாக்களிக்க தகுதி உடையோர்- 409,808

▪️பொலனறுைவ: 05, வேட்பாளர்கள்-15 2 வாக்களிக்கத் தகுதி உடையோர்- 331,109

▪️மாத்தறை : 07, வேட்பாளர்கள் – 200 வாக்களிக்கத் தகுதி உடையோர்-  559,587

▪️திருகோணமலை: 04, வேட்பாளர்கள்- 189 வாக்களிக்க தகுதியுடையோர்- 288,868

தேசிய பட்டியல் : 29

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹