அன்றும் இன்றும்

226

*அன்று*

வீடு நிறைய குழந்தைகள்

*இன்று*

வீட்டுக்கொரு குழந்தை

*அன்று*

பெரியவர் சொல்லி பிள்ளைகள் கேட்டனர்

*இன்று*

சிறியவர் சொல்ல பெரியவர் முழிக்கிறார்கள்

*அன்று*

குறைந்த வருமானம்

நிறைந்த நிம்மதி

*இன்று*

நிறைந்த வருமானம்

குறைந்த நிம்மதி

*அன்று*

படித்தால் வேலை

*இன்று*

படிப்பதே வேலை

*அன்று*

வீடு நிறைய உறவுகள்

*இன்று*

நிறைய வீடுகள் உறவுகள் இல்லை

*அன்று*

உணவே மருந்து

இன்று

மருந்துகளே உணவு

*அன்று*

முதுமையிலும் துள்ளல்

*இன்று*

இளமையிலேயே அல்லல்

*அன்று*

உதவிக்கு தொழில் நுட்பம்

*இன்று*

தொழில் நுட்பம் தான் எல்லாம்

*அன்று*

யோக வாழ்க்கை

*இன்று*

எந்திர வாழ்க்கை

*அன்று*

தியாகிகள் நாட்டை காப்பாற்றினர்

*இன்று*

அரசியல்வாதிகள் நாட்டை விற்கின்றனர்

*அன்று*

படங்களில் ஒரு குத்து பாட்டு

*இன்று*

குத்து பாட்டில் தான் படமே

*அன்று*

ஓடினோம் வயிற்றை நிறைக்க

*இன்று*

ஓடுகின்றோம் வயிற்றை குறைக்க

*அன்று*

பெரியோர்கள் பாதையில்

*இன்று*

இளைஞர்கள் போதையில்

*அன்று*

ஒரே புரட்சி

*இன்று*

ஒரே வறட்சி

*அன்று*

சென்றார்கள் வளர்ச்சியில்

*இன்று*

செல்கிறது சினிமா கவர்ச்சியில்

*அன்று*

சட்டசபை

*இன்று*

சட்டை கிழியும் சபை

*அன்று*

மக்கள் நலன் ஆட்சி

*இன்று*

சிக்கல் தரும் ஆட்சி

*அன்று*

ஊரே கூட கோலாகல விழா

*இன்று*

ஊருக்கே போக முடியாத மூடுவிழா

*அன்று*

கைவீசி நடந்தோம்

*இன்று*

கைப்பேசியுடன் நடக்கிறோம்

*அன்று*

ஜனநாயகம்

*இன்று*

பணநாயகம்

*அன்று*

விளைச்சல் நிலம்

*இன்று*

விலை போன நிலம்

*அன்று*

தொட முடியாத உச்சத்தில் காதல்

*இன்று*

தொட்டு முடியும் எச்சம் காதல்

*அன்று*

கோடை விடுமுறையில் உறவுகளிடம் தஞ்சம்

*இன்று*

கோடை விடுமுறையில் உறவுகளிடம் அச்சம்.

*அன்று*

நிறைந்தது மகிழ்ச்சி

*இன்று*

நடக்குது வெற்று நிகழ்ச்சி

*அன்று*

வாழ்ந்தது வாழ்க்கை

*இன்று*

ஏதோ வாழும் வாழ்க்கை.

Sachi Seelan